Fundacja "Inventor"

pomagamy rozwijać twoje zdolności

Nasze cele

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i oświatową w zakresie popularyzacji nauk matematyczno-przyrodniczych, w tym popularyzację nauki programowania jako bazy logicznego myślenia i skutecznego rozwiązywania problemów. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i oświatową skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak też do osób dorosłych. Celem tej działalności jest stałe podnoszenie kompetencji wyżej wspomnianych osób, stymulowanie uzdolnień, szczególnie dzieci i młodzieży, a także możliwość realizacji własnych zainteresowań, na przykład naukowych, artystycznych, sportowych.

Swoimi działaniami Fundacja będzie aktywizowała osoby dorosłe w dziedzinie poznawania nowych technologii IT co przyczyni się do eliminowania problemu tzw. „wykluczenia cyfrowego”. Działaniami Fundacji objęci będą również nauczyciele, którzy otrzymają wsparcie merytoryczne związane między innymi z problemem pracy z uczniami uzdolnionymi, czy też poznawaniem nowych technologii w dziedzinie IT.  Jednym z celów jest również działalność kulturalno – artystyczna, propagowanie wiedzy historycznej, a także podnoszenie kompetencji związanych z nauką języków obcych.